Tyto smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Wellness Tour s.r.o. (dále jen CK) a zákazníky.
I. Zákazník
Zákazníkem CK může být fyzická nebo právnická osoba, která s CK uzavřela Smlouvu nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato Smlouva uzavřena. Účastníky pobytů mohou být osoby starší 18 let, osoby mladší 15 let mohou užívat služeb v doprovodu osoby starší 18 let a osoby ve věku 15 – 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce.
II. Vznik smluvního vztahu
a) Smlouva mezi zákazníkem na straně jedné a CK na straně druhé může být uzavřena s CK přímo nebo prostřednictvím obchodního zástupce CK, kterého tato k nabízení služeb zplnomocnila. Zákazník má právo nechat si předložit plnou moc, ve které je uveden rozsah oprávnění obchodního zástupce CK jednat jménem CK.
b) CK nebo její obchodní zástupce předloží zákazníkovi návrh Smlouvy. Podpisem nebo písemným odsouhlasením Smlouvy zákazník stvrzuje, že byl seznámen s rozsahem služeb zahrnutých v ceně pobytu, s platebními podmínkami, a že souhlasí se Všeobecnými smluvními podmínkami CK. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzniká podepsáním nebo písemným odsouhlasením Smlouvy zákazníkem a zaplacením zálohy v termínu, který je uvedený ve Smlouvě, na účet CK. V případě zprostředkovaného prodeje Smlouvu potvrzuje také obchodní zástupce CK. Pokud zákazník nejprve zaplatí zálohu na zájezd, má se za to, že se Smlouvou v plném rozsahu souhlasí, jako by ji podepsal nebo odsouhlasil. I v tomto případě je ale zákazník povinen podepsanou Smlouvu nebo písemné odsouhlasení Smlouvy následně a bez zbytečného odkladu doručit do CK. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené ve Smlouvě. Za plnění smluvních závazků osob uvedených ve Smlouvě (cestujících osob) ručí zákazník jako za své vlastní. Zákazník prohlašuje, že je pro účely Smlouvy zplnomocněn ostatními cestujícími osobami k poskytnutí osobních údajů těchto osob a k udělení souhlasu k jejich zpracování v rozsahu dle čl. XII. těchto VSP.
III. Práva a povinnosti zákazníka
Zákazník má právo:
• na řádné poskytnutí ve Smlouvě uvedených a jím zálohově zaplacených služeb.
• být seznámen s případnými změnami, které se týkají objednaných služeb.
• kdykoliv před zahájením pobytu odstoupit od Smlouvy za předpokladu dodržení podmínek uvedených v čl. VIII. – Odstoupení od Smlouvy ze strany zákazníka.
• reklamovat vady poskytovaných služeb v souladu s čl. XI. – Reklamace.
Zákazník je povinen:
• poskytnout úplné a správné informace pro vystavení Smlouvy.
• uvědomit CK o účastnících pobytu, kteří nejsou pojištěnci české zdravotní pojišťovny.
• zaplatit CK v požadovaném termínu formou zálohy plnou cenu zájezdu, příp. poplatek za jím požadované změny ve Smlouvě, příp. stornopoplatky dle čl. VIII.
• zaplatit částky uvedené ve Smlouvě přímo na bankovní účet CK.
• zabezpečit si platné cestovní doklady.
• pečlivě si překontrolovat voucher (poukaz) vystavený CK a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně CK.
• jako poukaz k nástupu na pobyt předložit v recepci výhradně voucher a doklad totožnosti.
• dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje. Veškeré náklady a případné škody, které vzniknou jejich nedodržením, nese zákazník.
• respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá. V případě porušení těchto předpisů tak závažným způsobem, že jsou mu další služby odepřeny, nemá nárok na vrácení zaplacené zálohy, ani na jakoukoliv další náhradu.
• informovat se u svého lékaře o kontraindikacích příslušného lázeňského zařízení, příp. o možných zdravotních komplikacích, spojených s lázeňským pobytem. Zákazník si pobyt ob-jednává a absolvuje jej na vlastní odpovědnost, cestovní kancelář neodpovídá za případná zdravotní rizika, ani za ne-možnost absolvování procedur nebo čerpáních jiných služeb ze zdravotních důvodů. V těchto případech nenáleží zákazníkovi za škody na zdraví ani nevyčerpané služby žádná finanční náhrada či vyrovnání ze strany CK.
IV. Práva a povinnosti CK
CK má právo:
• na poskytnutí všech osobních údajů zákazníka a dalších cestujících osob, nutných pro vystavení Smlouvy a voucheru (poukazu).
• požadovat po zákazníkovi zaplacení zálohy v termínech uvedených ve Smlouvě, příp. poplatku za provedené změny ve Smlouvě, příp. stornopoplatků dle čl. VIII.
• zvýšit jednostranně cenu pobytu dle čl. V.
• navrhnout zákazníkovi změnu Smlouvy, příp. odstoupit od Smlouvy dle článku IX.
• použít adresu bydliště, příp. e-mailovou adresu zákazníka k zaslání dalších nabídek CK Wellness Tour.
CK je povinna:
• zajistit poskytnutí služeb ve Smlouvě uvedených.
• informovat zákazníka o změnách, které se objednaných služeb týkají a které jsou CK známé.
• nahlásit do ubytovacího zařízení specifické požadavky na ubytování, které zákazník CK písemně sdělil. Splnění těchto požadavků ale CK negarantuje.
• před nástupem na pobyt vybavit zákazníka voucherem (poukazem) a pokyny na cestu.
• v případě odstoupení od cestovní smlouvy dle čl. VIII ze strany zákazníka vyplatit nejpozději do 21 dnů po písemném obdržení storna pobytu rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a stornopoplatky.
• v případě reklamace postupovat dle čl. XI.
V. Ceny služeb a jejich úhrada
a) Ceny služeb poskytovaných CK jsou cenami sjednanými dohodou mezi zákazníkem a CK. Služby zahrnuté v cenách po-bytů jsou informativně popsány v ceníku (příloha katalogu) a na webových stránkách. CK si vyhrazuje právo na jejich změnu. Pro smluvní vztah CK a zákazníka jsou vždy závazné ty in-formace o cenách a službách, které jsou uvedeny ve Smlouvě. 
b) CK si vyhrazuje právo jednostranně zvýšit cenu v případě, že dojde ke změně směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do 21. dne před nástupem na pobyt. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před nástupem na pobyt. Jiná změna ceny je možná jen na základě změny Smlouvy dle čl. IX.
c) Slevy, vyhlášené CK po provedení úhrady zálohy na pobyt zákazníkem, nezakládají právo zákazníka žádat dodatečné poskytnutí slevy.
d) Úhradu ceny objednaných služeb provádí zákazník formou 100 % zálohy. Při podpisu Smlouvy uhradí zákazník zálohu ve výši 50 % ceny objednaných služeb. Doplatek zálohy musí zákazník uhradit nejpozději měsíc před nástupem na pobyt, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Pokud se smlouva uzavírá 40 a méně dnů před nástupem na pobyt, bude zákazníkovi předepsána úhrada 100 % zálohy při podpisu Smlouvy. Termíny úhrady jsou vždy stanoveny ve Smlouvě.
e) Úhradu objednaných služeb může zákazník provést bezhotovostním převodem nebo vkladem hotovosti na bankovní účet CK.
f) Úhradou se rozumí den, kdy byla záloha připsána na účet CK.
g) Pokud zákazník nedodrží termíny úhrad stanovené ve Smlouvě, může z tohoto důvodu CK zrušit rezervaci.
VI. Voucher (poukaz)
Voucher (poukaz), který zákazníka opravňuje k čerpání potvrzených a zaplacených služeb, obdrží zákazník nejpozději 10 dnů před nástupem na pobyt. Pokud zákazník zakoupil pobyt 15 a méně dnů před nástupem na pobyt, zajistí CK doručení voucheru do doby odjezdu zákazníka na pobyt. Podmínkou vystavení voucheru je zaplacení 100 % ceny pobytu (úhrada musí být připsána na bankovním účtu CK) a doručení podepsané Smlouvy nebo souhlasu se Smlouvou do CK.
VII. Změna Smlouvy ze strany zákazníka
a) Nejpozději 7 pracovních dnů před nástupem na pobyt může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat osobní údaje a prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, které CK vznikly v souvislosti se změnou zákazníka.
b) Změna termínu, ubytovacího zařízení nebo pobytového místa, rozšíření Smlouvy o další osoby, příp. jiná změna Smlouvy bude ze strany CK provedena, pokud to bude možné a pokud bude zákazník souhlasit s podmínkami změny. Jinak se požadavek na změnu chápe jako odstoupení od Smlouvy ze strany zákazníka.
c) Za provedení změn ve Smlouvě dle odstavců a) a b) má CK právo účtovat zákazníkovi poplatek ve výši 300,- Kč.
d) V případě dohody o změně termínu pobytu má CK právo ve Smlouvě, kterou byla změna termínu dohodnuta, stanovit zákazníkovi podmínky odstoupení od této Smlouvy.
VIII. Odstoupení od Smlouvy ze strany zákazníka
Zákazník má právo kdykoliv od uzavřené Smlouvy odstoupit. Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno CK (např. doporučenou poštou).
CK vzniká nárok na zaplacení odstupného (stornopoplatku) v případě jakéhokoli důvodu, který měl zákazník pro odstoupení od smlouvy. Výše odstupného je stanovena podle počtu dnů mezi odstoupením od smlouvy ze strany zákazníka a prvním dnem pobytu následovně:
a) 35 a více dnů = 10 % z ceny pobytu
b) 34 – 28 dnů = 30 % z ceny pobytu
c) 27 – 23 dnů = 40 % z ceny pobytu
d) 22 – 15 dnů = 50 % z ceny pobytu
e) 14 – 10 dnů = 75 % z ceny pobytu
f) 9 – 6 dnů = 85 % z ceny pobytu
g) 5 – 1 den nebo nenastoupení na pobyt bez předchozího storna = 100 % z ceny pobytu
Den, ve kterém došlo k odstoupení od Smlouvy, se započítává do výše uvedeného počtu dní rozhodných pro výpočet stornopoplatků, první den pobytu se do tohoto počtu dnů nezapočítává. Dnem odstoupení od Smlouvy je den doručení písemné informace o tomto odstoupení do CK. Stornopoplatky jsou účtovány z celkové ceny pobytu včetně příplatků, poplatků za změnu smlouvy, za dárkový poukaz apod. Stornovací poplatky ve výši 100 % z ceny pobytu se vztahují i na případy, kdy zákazník sice neodstoupil od smlouvy, ale na pobyt nenastoupil vlastní vinou (nesprávně udané nebo neúplné údaje ve Smlouvě, nepředložení cestovních dokladů, nedodržení celních, pasových, devizových nebo jiných předpisů apod.), z vlastní vůle (např. zákazník nenastoupí na pobyt a CK to nijak neoznámí) nebo z jiných důvodů na straně zákazníka anebo se sám rozhodne nečerpat dále objednané služby v době, kdy mu již byla poskytnuta první služba zahrnutá v ceně pobytu. V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za neobsazené lůžko, obdobně se postupuje při obsazení apartmá nižším počtem osob. V případě odstoupení zákazníka od Smlouvy, ve které byla dohodnuta změna termínu pobytu, vzniká CK nárok na zaplacení odstupného ve výši, která byla v této Smlouvě dohodnuta. V případě odstoupení zákazníka od Smlouvy, ve které nebyl sjednán konkrétní termín pobytu, vzniká CK nárok na odstupné ve výši 500,- Kč.
IX. Odstoupení od Smlouvy nebo změna Smlouvy ze strany CK
a) CK může před zahájením pobytu od Smlouvy odstoupit jen ze závažných důvodů na straně CK nebo poskytovatele cestovních služeb nebo z důvodu porušení povinností zákazníkem. Zákazník má v tomto případě právo na vrácení již zaplacené zálohy, ale nemá nárok na žádné další náhrady či vyrovnání.
b) Je-li CK nucena z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podmínky Smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu Smlouvy. Pokud navrhovaná změna Smlouvy vede i ke změně ceny pobytu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li takto CK změnu Smlouvy, má se zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou Smlouvy souhlasit nebo zda od Smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od do-ručení návrhu na změnu od Smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. V případě, že zákazník se změnou Smlouvy nesouhlasí a od Smlouvy odstoupí, má nárok na vrácení již zaplacené zálohy, ale nemá nárok na žádné další náhrady či vyrovnání.
X. Pojištění
a) CK je řádně pojištěna pro případ úpadku dle zákona č. 159 / 1999 Sb. Toto pojištění je zahrnuto v cenách zájezdů. Z pojištění vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:
• nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil nebo
• nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části nebo
• neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu.
b) V cenách pobytů není zahrnuto cestovní pojištění ani pojištění storna zájezdu. Cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu si může zákazník individuálně objednat v CK.
XI. Reklamace
V případě, že služby zahrnuté v ceně pobytu nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě, má zákazník právo na reklamaci. Zákazník je povinen uplatnit případnou reklamaci bez zbytečného odkladu, jakmile zjistí skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě samém. Jedině tak může být závadný stav odstraněn, služba doplněna či poskytnuta znovu. Nebude-li na místě sjednána náprava, musí zákazník sepsat reklamační protokol, ve kterém je povinen uvést zjištěné závady s udáním doby a jména odpovědného pracovníka zařízení, kterému byly tyto závady na místě nahlášeny. V protokolu bude uvedeno, zda a jakým způsobem byly závady odstraněny a bude opatřen podpisem odpovědného pracovníka zařízení poskytujícího služby. Reklamační protokol předá zákazník k reklamačnímu řízení CK nebo jejímu obchodnímu zástupci, u kterého byl pobyt zakoupen, a to bez zbytečného odkladu. Bude-li po prošetření reklamace shledána tato oprávněnou, má zákazník právo na poskytnutí přiměřené slevy. Výsledek reklamačního řízení sdělí CK zákazníkovi nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace. Předmětem reklamace nemohou být služby, nečerpané z důvodů na straně zákazníka (např. neposkytnuté procedury ze zdravotních důvodů, nečerpaná strava apod.). Za takové služby nepřísluší zákazníkovi žádné vyrovnání ani náhrada ze strany CK. V případě, že dojde mezi CK a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: zc.io1718687059c@rda1718687059, web: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
XII. Osobní údaje
CK zpracovává osobní údaje v souladu s platnými zákony a směrnicemi. CK je oprávněna získat a zpracovávat osobní údaje zákazníka v rozsahu: jméno, datum narození a adresa bydliště, telefonní číslo a emailová adresa, v případě sjednání cestovního pojištění také rodné číslo a u spolucestujících osob: jména, data narození a adresy bydliště. CK zpracovává osobní údaje primárně za účelem uzavření a naplnění Smlouvy. Tyto osobní údaje jsou uvedeny ve Smlouvě a CK je v nezbytném rozsahu použije také pro objednávku služeb a pro voucher. Zákazník souhlasí s předáním osobních údajů svých a dalších cestujících osob (jména, data narození a města/obce bydliště) hotelu za účelem objednání pobytu a identifikace zákazníka a dalších cestujících osob při nástupu na pobyt. Dále mohou být tyto údaje předány institucím a orgánů v případech, které vyplývají ze zákona. CK může využít osobní údaje zákazníka také za účelem zasílání nabídek CK (emailem, poštou nebo telefonem). Zákazník má právo informovat CK emailem na adrese: zc.ru1718687059otsse1718687059nllew1718687059@liam1718687059 o tom, že nemá zájem o tyto obchodní nabídky a CK je povinna se na základě tohoto oznámení dále zákazníkovi obchodní nabídky nezasílat.
Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné a CK může tyto údaje archivovat a používat po dobu 15 let od uzavření poslední Smlouvy se zákazníkem také za účelem uzavření případných dalších smluv a k vyhodnocení, zda má zákazník právo na využití výhod věrnostního programu. Zákazník má právo být CK informován o tom, jaké jeho osobní údaje CK eviduje a dále může kdykoliv požádat CK o jejich opravu, ukončení jejich zpracování nebo jejich vymazání. Žádost zasílá zákazník poštou na adresu sídla CK nebo emailem (z emailové adresy, která je uvedena v poslední smlouvě se zákazníkem) na tuto adresu CK: zc.ru1718687059otsse1718687059nllew1718687059@liam1718687059. CK je povinna vyhovět této žádosti a předmětné údaje zákazníkovi poskytnout, opravit nebo vymazat s výjimkou údajů, které je CK povinna po nezbytně nutnou dobu archivovat ze zákona. V případě, že se zákazník domnívá, že CK provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromí, může požádat CK o vysvětlení a odstranění takového stavu nebo podat stížnost. Dozorovým úřadem pro případné podání stížnosti ve věci osobních údajů zákazníka je Úřad pro ochranu osobních údajů.
XIII. Závěrečná ustanovení
a) Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost dne 25. 5. 2018 a jsou nedílnou součástí Smlouvy.
b) Platnost těchto podmínek může být mezi CK a zákazníkem individuálně upravena výlučně písemnou formou.
c) Platností těchto Všeobecných smluvních podmínek se ruší platnost Všeobecných smluvních podmínek, které vstoupily v platnost 1. 2. 2016.